Chroma Fashion Design

Chroma 2017_Student Profiles

Isaac Cohn
Fashion Design
instagram

Chroma 2017_Student Profiles

Jenny Moon
Fashion Design
instagram

Chroma 2017_Student Profiles

Olive Fuinardy
Fashion Design
instagram

Chroma 2017_Student Profiles

Phil Panza
Fashion Design
instagram